12 karakteristikat e dijetarëve të Ahiretit sipas imam Gazaliut

1. Me diturinë e tyre nuk dëshirojnë interesat materiale të dynjasë.

2. Fjalët e tyre nuk bien ndesh me veprat e tyre.

3. Merren me dituri praktike, duke u larguar nga hipotezat, diskutimet dhe polemizimet.

4. Janë të thjeshtë dhe modest si në veshmbathje, ushqim dhe standard.

5. Distancohen nga pushteti dhe pozita.

6. Largohen nga dhënia e fetvave.

7. Preferojnë njohjen e brendshme – vrojtimin e zemrës. Luftimi i vetvetes rezulton me kontemplacion.

8. Janë të fuqishëm dhe stabilë në besim – jekin.

9. Kanë qëndrim karakteristik si në ecje, veshmbathje, të folur, në heshtje dhe seriozitet si dhe kanë frikë Allahun.

10. Studiojnë gjërat nga dituria praktike (ilmi el-a‘mal).

11. Bazohen në qëndrimin e diturisë personale dhe ruhen nga imitimi (taklid).

12. Janë tejet të vëmendshëm ndaj risive dhe i përmbahen fuqishëm jetës së sahabëve dhe praktikës së tyre.

(Islampress.ch)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *