Begatia dhe bereqeti i Bismilahit

Shejh Esh-Sha’ravi ka thënë: “Nëse, me rastin e secilës vepër që ke bërë, ke shqiptuar: ‘Bismil-lahi Rrahmani Rrahim’ (Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit) – dije se, edhe në Ditën e Gjykimit, kur do të jepet libri i veprave tua dhe kur të dëshiron ta lexosh, së pari do të shqiptosh: ‘Bismil-lahi Rrahmani Rrahim’ – ashtu siç e ke shqiptuar në dynja, dhe do të vëresh se të gjitha mëkatet e tua janë fshirë, kështu që ti do të pyesësh: ‘Çka paska ndodhur?!’ Dhe atëherë do ta dëgjosh përgjigjen: “O robi im, ti në dynja më ke thirrë me emrat e Mi: ErrRrahman dhe Err-Rrahim’, kështu që raporti Im me ty ishte në përputhje me rahmetin dhe mëshirën Time.” /Saff.ba/

Përkthim: Miftar Ajdini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *