Kush e tradhton një musliman kur ai ka nevojë për ndihmë, Allahu do të bëjë që edhe ai të tradhtohet kur të jetë më i nevojshëm

Ibnul-Kajjim el-Xhevzij ka thënë:

“Kurani dhe Suneti na mësojnë se shpërblimi është në përputhje me veprën, dmth. se shpërblimi është i të njëjtit lloj si vepra, pavarësisht se a bëhet fjalë për vepër të mirë apo të keqe, e cila shihet qartë nga transmetimet e mëposhtme:

– Kush e mbulon turpin e një muslimani, Allahu do ta mbulojë turpin e tij.

– Kush e lehtëson një të zhytur në borxhe (duke ia shtyrë ose falur borxhin), Allahu do ta lehtësojë atë edhe në dynja edhe në ahiret.

 – Kushdo ia largon një telashe besimtarit në këtë botë, Allahu do t’ia largojë atij një telashe në Ditën e Gjykimit.

– Kush i hulumton të metat e një muslimani, Allahu do t’ia zbulojë të metat e tij.

– Kush i bën dëm një muslimani, Allahu atë dëm do t’ia kthejë vetë atij.

– Kush ia vështirëson gjendjen një muslimani, Allahu do t’ia vështirësojë gjendjen e tij.

– Kush e tradhton një musliman kur ai ka nevojë për ndihmë, Allahu do të bëjë që edhe ai të tradhtohet kur të jetë më i nevojshëm.

– Për ata që janë të mëshirshëm, do të ketë mëshirë Mëshirëploti. Mëshira e Allahut është më e afërt me ata që janë të mëshirshëm.

– Kush jep, edhe atij do t’i jepet.

– Kush e tejkalon fyerjen dhe fal, Allahu atë do ta falë.

Ky është ligji i Allahut, dekreti i Tij, shpallja e Tij, shpërblimi dhe dënimi i Tij, dhe e gjithë kjo bazohet në themelin dhe parimin e përmendur.

Andaj, zgjidhni rrugën dhe llojin e shpërblimit që dëshironi.”  

Përkthim: Miftar Ajdini

Leave a Reply

Your email address will not be published.