Sureja El-Fatiha dhe përkthimi i saj në gjuhën shqipe (MËSOJE)

SURJA EL-FATIHA

Bismil’lâhi Rrahmâni Rrahîm
El hamdu lil’lâhi rabbil âlemîn
Er Rahmânir Rahîm.
Mâliki jeumid dîn
Ijjâke na’budu ue ijjâke nesteîn
Ihdines sirâtal mustekîm
Sirâtal ledhîne en’amte alejhim, gajril magdûbi alejhim ue led dâl’lîn. Âmîn

Kuptimi

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!
Çdo lavdërim i përket Allahut, Zotit të botëve,
të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit,
Sunduesit të Ditës së Gjykimit.
Vetëm Ty të adhurojmë dhe vetëm prej Teje ndihmë kërkojmë.
Udhëzona në rrugën e drejtë!
Në rrugën e atyre që u ke dhuruar mirësi e jo në të atyre që kanë shkaktuar zemërimin Tënd, as në të atyre që janë të humbur!

Leave a Reply

Your email address will not be published.