Tre gjëra e ruajnë zemrën e besimtarit

Transmetohet nga Ebu Seid el Hudriu (Allahu qoftë i kënaqur me të), se Muhamedi alejhi selam në Haxhin e lamtumirës ka thënë:

“Allahu e ndriçoftë ftyrën atij i cili ndëgjon fjalët e mia dhe ia përcjell tjerëve, ka mundësi ai që bartë fjalën time nuk është më i ditur (i aftë) se atij që ia përcjell ky.

Tre gjëra e ruajnë zemrën e besimtarit nga devijimi (psh: xhelozia, tradhtia, mashtrimi, etj)

Kryerja e veprave me sinqeritet për hirë të Allahut, këshillimi i udhëheqëseve të muslimanëve dhe mos ndarja në grupe (por kujdesi, ruajtja e xhematit).”

(Shënon: Tirmidhiu: 10/126 (kapitulli mbi diturinë) dhe thotë se hadithi është hasen sahih.
Ibn Maxhe në parathënien e tij: 1/84, Darimiu: 1/67, Begaviu në Sherhu Suneh: 1/236 dhe Imam Ahmedi në musnedin e tij :4/80,82. Shejh Albani thotë se hadithi është Sahih).

Këto tre gjëra e pastrojnë zemrën e muslimanit nga tradhtia, hasedi dhe devijimi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *