Shtatë gjëra për një ditë të suksesshme – Kaptina Fatiha

Të gjithë ne duam të kemi një ditë të suksesshme. Me mund të madh përpiqemi t’i definojmë interesat dhe potencialet tona, dhe të menaxhojmë mirë me luksin shumë të vlefshëm – kohën. Vendosim objektiva dhe zhvillojmë strategji të ndryshme për t’i arritur ato.

Megjithatë, duhet të pyesim: a janë këto plane që kanë për qëllim arritjen e kënaqësisë së Allahut xh.sh.?

Cilat janë ato objektivat që duhet t’i japim vetës që ta arrijmë kënaqësinë Allahut xh.sh. dhe t’i afrohemi Xhennetit, nëse do Allahu xh.sh.?

I Lartësuar qoftë Allahu, i Cili përgjigjet e këtyre pyetjeve na i ka dhënë në shtatë ajetet e kaptinës Fatiha, e cila me urtësi është quajtur, Prolog, Hapje, Qasje.

Këtu janë përgjigjet:

Thuani Bismilah para se të filloni të bëni ndonjë punë – Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!

1. Filloni me Bismilah çdo veprim, ajo sjell dhe rrit bereqetin.
Thuani Bismilah para se të hani, para se të bëni diçka të re, para se të hyni në shtëpi etj…

2. Sa më shpesh falënderoni Allahun – Falënderimi i takon Allahut, Zotit të botëve!
Besimtari i sinqertë është falënderues ndaj Allahut të Plotfuqishëm në çdo situatë. Shikoni përreth dhe do t’i vëreni të mirat që u janë dhënë, prandaj falënderojeni Allahun për ato të mira, çdo ditë. Ky ushtrim shumë praktikë, do t’ju ndihmojë të përballeni me situata të vështira, të luftoni zhgënjimin dhe ta rritni mundësinë që të jetoni një jetë të lirë nga stresi.

3. Jini të sjellshëm – Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!
Atributet e bukura të Allahut janë Mëshiruesi, Mëshirëbërësi. Ne duhet të përpiqemi t’i praktikojmë këto atribute në jetën tonë të përditshme, dhe të jemi të mëshirshëm dhe të butë me të gjithë njerëzit përreth nesh. Jini të butë dhe të sjellshëm me fqinjët, të afërmit dhe miqtë tuaj. Vizitoni atë që është i sëmurë ose merreni dikë me vete në xhami ose në ndonjë tubim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *